Đăng ký sáng chế


Chúng tôi tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam với các dịch vụ sau:

Chi tiết phí / sáng chế
Bao gồm phí nộp nhà nước
Tư vấn bằng email và điện thoại
20 năm
Thời gian bảo hộ
Đăng ký nhiều điểm độc lập
1
Số điểm độc lập bao gồm
6.000.000 VND
Đăng ký thêm điểm độc lập
Tra cứu nhanh
Không
Phí cấp bằng

20.000.000 VND
Bao gồm phí nộp cho nhà nước
giấy đăng ký nhãn hiệu

Vui lòng điền đầy đủ thông tin
Cá nhân/Doanh nghiệp:
Điện thoại:
Email:
Địa chỉ:
1. Tên sáng chế:
(Tên sáng chế phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện vắn tắt dạng đối tượng, chức năng hoặc lĩnh vực kỹ thuật và bản chất của đối tượng đó)
2. Lĩnh vực đề cập:
(Phải chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế được sử dụng hoặc liên quan tới)
Phần mô tả:

3. Tình trạng kỹ thuật của sáng chế:
(Phải nêu các thông tin về các giải pháp kỹ thuật đã biết tính đến ngày ưu tiên của Đơn tương tự)
4. Mô tả bản chất kỹ thuật của sáng chế:
(Trình bày mục đích mà sáng chế cần đạt được hoặc vấn đề kỹ thuật mà sáng chế cần phải giải quyết nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất đã biết nêu ở phần “Tình trạng kỹ thuật của sáng chế”)
Hình 1:
Hình 2:
Hình 3:
Hình 4:
Hình 5:
5. Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có):
6. Ví dụ thực hiện sáng chế:
(Chỉ ra một hoặc một vài ví dụ thực hiện sáng chế để chứng minh khả năng áp dụng của sáng chế)
7. Yêu cầu bảo hộ sáng chế:
(Xác định phạm vi - khối lượng bảo hộ sáng chế)
8. Tóm tắt sáng chế:
(Trình bày ngắn gọn (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế đã được bộc lộ trong Bản mô tả)
Ghi chú:Hỗ trợ
Toàn quốc
Lê Tuấn Anh (Mr.)
0936 686 696
letuananhf@gmail.com